logo Norsk Oprasangerforbund

 

Vedtekter for Norsk Operasangerforbund

 

§ 1 FORMÅL
1. Norsk Operasangerforbunds formål er å fremme og verne om medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og kunstneriske interesser.
2. Forbundets verneting er Oslo, hvor styret har sitt
§ 2 MEDLEMSSKAP
1. Profesjonelle sangere/sangere med fullført bachelorutdanning eller høyere utdanning kan søke om medlemskap i forbundet, såfremt de er norske eller har sitt virke i Norge. Søknaden avgjøres av styret.
2. Medlemskontingenten fastsettes for det påfølgende år på ordinær generalforsamling.
3. Forbundets gjeldende vedtekter og protokoller fra generalforsamlinger skal være tilgjengelige for medlemmene på forbundets hjemmesider.
§ 3 STYRE
1. Forbundets styre velges av generalforsamlingen for to år av gangen, enten ved akklamasjon eller ved skriftlig avstemming dersom en i generalforsamlingen ønsker det. Styret består av leder og minst fire styremedlemmer samt to varamedlemmer. Alle medlemmene av styret velges for to år om gangen og slik at leder og halvparten av styret er på valg hvert sitt år. Gjenvalg kan finne sted. Hvis en av vararepresentantene ønsker å stille til valg som styremedlem før denne persons valgperiode er over, stiller styret seg positivt til dette. Hvis personen blir valgt til styremedlem, blir stillingen som vara lyst ut for den resterende perioden.
2. Styret konstituerer seg selv, med nestleder, sekretær og kasserer i tillegg til eventuelle andre funksjoner som styret ønsker å prioritere.
3. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er tilstede, hvorav den ene må være leder eller nestleder. Styrebeslutninger gjøres med alminnelig flertall, men lederens stemme er avgjørende ved stemmelikhet. Styreleder og kasserer har prokura.
4. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse for styret.
5. Styret plikter å lede forbundet i overensstemmelse med medlemmenes interesser og forbundets vedtekter. For de disposisjoner som styret foretar i henhold til vedtektenes § 1, står styret kun ansvarlig overfor en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
§ 4 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
1. Ordinær generalforsamling holdes hvert år, senest innen utgangen av juni.
2. Generalforsamlingen foretar de valg som er fastsatt i vedtektene. I tillegg kan forslag til vedtektsendringer (jfr. § 7), oppløsning av forbundet (jfr. § 8) og andre aktuelle saker behandles.
3. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende i rimelig tid, og senest 21 dager før generalforsamlingen finner sted.
4. Innkalling til ordinær generalforsamling kunngjøres med minst 30 dagers varsel på forbundets hjemmesider. Sakslisten kunngjøres med minst 14 dagers varsel. I tillegg benyttes e-post eller de sosiale medier som til enhver tid er best egnet til å nå medlemmene.
5. På generalforsamlinger (ordinære og ekstraordinære) kan medlemmer avgi skriftlig fullmakt til et annet møtende medlem. Intet møtende medlem kan som fullmektig representere flere enn ett annet medlem.
§ 5 REGNSKAP
1. Regnskapsåret følger kalenderåret, og legges fram til godkjennelse under generalforsamlingen.
§ 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
1. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 10 av forbundets medlemmer skriftlig framsetter motivert begjæring om det til styret.
2. Begjæringen behandles av styret som etter høyst 30 dagers forløp og innkaller til ekstraordinær generalforsamling med minst 7 dagers varsel, med dagsorden over de saker som skal behandles.
§ 7 MEDLEMSMØTER
1. Styret kan innkalle medlemmene til medlemsmøter for å utveksle informasjon eller til prosjekter som fremmer medlemmenes interesser.
2. Saker som drøftes på medlemsmøter skal tjene styret som rådgivning og er ikke bindende for styrets avgjørelser.
§ 8 VEDTEKTSENDRINGER
1. Vedtektsendringer kan kun foretas på generalforsamlingen.
2. Endringsforslagene skal kunngjøres på hjemmesiden samtidig med innkallingen til generalforsamlingen og via e-post og sosiale medier (jfr. § 4,4). Dersom det ikke foreligger vektige innsigelser fra medlemmene før generalforsamlingen, kan vedtektsendringene fastsettes med minst 2/3 flertall av de fremmøtte med eventuelle fullmakter (jfr. § 4,5). Dersom endringsforslaget ikke vedtas, kan styret omarbeide endringsforslaget og innkalle til en ekstraordinær generalforsamling (jfr. § 5).
§ 9 OPPLØSNING
1. Til oppløsning av forbundet kreves det at tre fjerdedeler av de fremmøtte stemmer for oppløsning i to påfølgende ordinære generalforsamlinger.
2. Hvis forbundet oppløses bestemmer generalforsamlingen hvordan forbundets midler skal disponeres. Det forutsettes at midlene kun kan anvendes til beste for operasaken. 3. Ved en oppløsning fristilles Kirsten Flagstads Fond / Hjelpekassen fra Norsk Operasangerforbund og treffer de tiltak de finner nødvendig.
Last ned pdf

 

Se også: vedtekter for Norsk Operasangerforbunds Hjelpekasse / Kirsten Flagstads Fond.

Tilbake til index