logo Norsk Oprasangerforbund

 

Vedtekter for Norsk Operasangerforbunds Hjelpekasse / Kirsten Flagstads Fond

Vedtatt på ekstraordinær Generalforsamling i Norsk Operasangerforbund (NOSF) 28. august 1974
(Kfr. Generalforsamling av mars 1956, 10. mai 1973 og 22. mai 1974).
Revidert på Generalforsamling 24. mai 1992. Fra 15. mars 2003 er Norsk Operasangerforbunds Hjelpekasse / Kirsten Flagstads Fond registrert som en stiftelse i Brønnøysundregistrene.
Vedtektene er revidert på NOSF’s Generalforsamling 25. mai 2003 i henhold til Stiftelsesloven.
Fondets tilblivelse ble muliggjort ved en større gave fra fru Kirsten Flagstad, og ved midler kommet inn ved salget av uavhentede gevinster i vårt lotteri, samt tiloversblevne midler etter Operastudio, tilsammen pr. 1.1.1956, kr. 49.555,94

§1
Hjelpekassens formål er å yte hjelp til medlemmer av NOSF som grunnet sykdom eller andre uforutsette årsaker er kommet i vanskeligheter.

§2
Stiftelsen administreres av et styre på 3 medlemmer: leder, nestleder/sekretær og kasserer. Styret velges av Norsk Operasangerforbunds ordinære generalforsamling. Medlemmene velges for tre år og slik at bare ett medlem av styret kan tre ut hvert år. Gjenvalg er tillatt. Det velges to varamedlemmer for 1 år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer er til stede. Uttak av disponible midler kan bare foretas av 2 medlemmer av Hjelpekassens styre i fellesskap.

§3
Revisjon av Hjelpekassens regnskap utføres av statsautorisert revisor. Regnskapet skal hvert år legges frem til orientering for NOSF’s generalforsamling.

§4
Stiftelsens grunnkapital er urørlig og skal plasseres i bank eller i samsvar med de regler som til enhver tid gjelder for umyndiges midler. For lån fra Hjelpekassen kreves: gjeldsbrev med påskrift av 2 kausjonister eller 1. og/eller 2. prioritet i fast eiendom.

§5
Av stiftelsens renteinntekter avsettes hvert år 1/3-del til grunnkapitalen. Den øvrige del kan etter søknad deles ut i samsvar med formålet. Beløp som ikke blir utdelt et år, overføres til utdeling senere år. Alle søknader skal behandles konfidensielt.

§6
Endring av disse vedtektene kan bare gjøres av stiftelsens styre. Vedtaket må være enstemmig. NOSF skal underrettes om endringen senest en uke etter at endringsvedtaket er fattet.

§7
Alle personopplysninger vedrørende lån/gaver skal slettes 10 år etter at siste mellomværende er avsluttet.

§8
I tilfelle NOSF oppløses, og det finnes andre organisasjoner som er trådt inn istedenfor NOSF eller som naturlig kan tre inn istedenfor NOSF i disse vedtekter, trer denne andre organisasjonen inn i NOSF i forhold til nærværende stiftelse. I motsatt fall oppløses stiftelsen. I begge tilfelle skal midlene anvendes til beste for norske sangere med fortrinnsrett for tidligere medlemmer av NOSF.

 

Se også: vedtekter for Norsk Operasangerforbund.

Tilbake til index