logo Norsk Oprasangerforbund

 

GENERALFORSAMLING 2016

Organisasjonsnummer 971 285 494

Årsmøte

TID: Tirsdag den 24.5.2016 klokka 17.00
STED: møterommet "AIDA" i Den Norske Opera og Ballett

SAKSLISTE
1) Årsberetning og gjennomgang av regnskap, NOSF
2) Årsberetning og gjennomgang av regnskap, Hjelpekassen
3) Forslag til endring av vedtekter
4) Valg av styremedlemmer i NOSF og ev. Hjelpekassen
5) Valg av Valgkomité
6) Valg av personer som skal signere protokollen

Forslag til endring av vedtektene

Vedtekter §2, Punkt 3. «Kontingenten for medlemsgruppene fastsettes på den årlige generalforsamling. For tiden er den kr. 200,- pr.år.»

Endringsforslag: «Kontingenten for medlemsgruppene fastsettes på den årlige generalforsamling. For tiden er den kr. 250.- pr. år.»

Motivering: Forbundets økonomi er stabil, men ikke robust. Derfor har styret helt siden det ble etablert våren 2015 hatt som siktemål å øke kontingenten til kr. 250.- pr. år.

Vedtekter §3, Punkt 1: «Forbundets styre velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Styret består av leder og fire styremedlemmer samt to varamedlemmer. Leder, to styremedlemmer og et varamedlem velges det ene år, resten av styret og et varamedlem velges neste år. Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer. Styrets medlemmer velges ved skriftlig avstemming. Gjenvalg
kan finne sted.
»

Endringsforslag: Andre setning endres til: «Styret består av leder og minst fire styremedlemmer samt to varamedlemmer.»

Motivering: Operasangerforbundet har det siste året manglet ett styremedlem slik vedtektene foreskriver. I tillegg vil vi sikre oss at vi har med tilstrekkelig nok mange ressurspersoner i styret for å gjennomføre store prosjekter. Endringsforslaget innebærer ikke at styret svulmer til ukonvensjonelle størrelser, men at man nøkternt kan ruste opp handlingsevnen.

Vedtekter §4, Punkt 5. «Innkallelse til ordinær generalforsamling skjer skriftlig og med 14 dagers varsel.»

Endringsforslag: «Innkallelse til ordinær generalforsamling skjer på forbundets hjemmesider på internett og via andre sosiale medier som til enhver tid er best egnet til dette formålet. Innkallelse skjer med 14 dagers varsel.»

Motivering: Vi lever i en meget medial verden der elektronisk informasjon overføres mye raskere enn vanlige brev via Posten. Vår egen Facebook-profil når daglig veldig mange medlemmer og andre interesserte mennesker som ellers ikke ville ha hatt kjennskap til Operasangerforbundet. Likeså er vår nettside den viktigste kanalen for offisielle meldinger til medlemmene. Dette legger premissene for at vi heretter ønsker å bruke Internett (hjemmeside) og adekvate sosiale medier til å kunne innkalle til Generalforsamling og andre møter.

Referat

Til stede:
Fra Styret i NOSF: Ketil Hugaas, Tor Fagerland, Mette Pedersen, David Fielder, Tore Walmsnæss, Njål Sparbo.
Fra Hjelpekassen: Karin Trelease, Per Vollestad, Ingeborg Brekke.
Øvrige: Rita Therese Lynne.

1) Godkjenning av innkalling.
Innkallingen ble godkjent.

2) Valg av to personer som skal signere protokollen. Valg av ordstyrer og referent.
Ketil Hugaas ble valgt til ordstyrer. David Fielder ble valgt til referent. Ingeborg B. og Rita Therese L. ble valgt til å skrive under på protokollen.

3) Årsberetning og regnskap for 2015, NOSF.
Årsberetningen ble gjennomgått og tatt til etterretning. Regnskapet ble gjennomgått og tatt til etterretning.

4) Årsberetning og regnskap for 2015, Hjelpekassen.
Årsberetningen ble gjennomgått og tatt til etterretning. Regnskapet ble gjennomgått og tatt til etterretning.

5) Forslag til endringer av NOSFs vedtekter.
Styret fremsatte forslag til tre vedtektsendringer. I følge vedtektene skal vedtektsendringer godkjennes på generalforsamlingen av minst 2/3 av forbundets medlemmer. Siden det er lavt fremmøte på generalforsamlingene er dette meget vanskelig å gjennomføre. Generalforsamlingen besluttet derfor at vedtektsendringene iverksettes så fremt de ikke bestrides innen 14 dager etter kunngjøringen. Dersom noen av medlemmene bestrider dette vedtaket, vil det kalles inn til en ekstraordinær generalforsamling der forslagene til vedtektsendringer debatteres videre. I så fall kan vedtektsendringene avgjøres ved simpelt flertall.

Generalforsamlingen godtok de foreslåtte vedtektsendringene, med en forandring av ordlyden i punktet vedrørende innkalling til generalforsamling. Følgende endringer ble vedtatt:
Vedtekter §2, Punkt 3. «Kontingenten for medlemsgruppene fastsettes på den årlige generalforsamling. For tiden er den kr. 250,- pr. år.»
Vedtekter §3, Punkt 1: «Forbundets styre velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Styret består av leder og minst fire styremedlemmer samt to varamedlemmer. Leder, to styremedlemmer og et varamedlem velges det ene år, resten av styret og et varamedlem velges neste år. Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer. Styrets medlemmer velges ved skriftlig avstemming. Gjenvalg kan finne sted.»
Vedtekter §4, Punkt 5. «Innkallelse til ordinær generalforsamling skjer via e-post, på forbundets hjemmesider og via andre sosiale medier som til enhver tid er best egnet til dette formålet. Innkallelse skjer med 14 dagers varsel.»

6) Valg av styremedlemmer: Tore Walmsnæss redeviste for valgkomitéens forslag, som ble godkjent ved akklamasjon.
Følgende ble valgt:

STYRET I NORSK OPERASANGERFORBUND

Ketil Hugaas, styreleder (på valg i 2017)
Mette B. Pedersen, styremedlem (på valg i 2018)
David Fielder, styremedlem (på valg i 2018)
Tor Fagerland, styremedlem (på valg i 2017)
Njål Sparbo, styremedlem (på valg i 2018)
Anna Einarsson, styremedlem (på valg i 2018)
Tore Walmsnæss, varamedlem (på valg i 2018)
Kjetil Støa, varamedlem (på valg i 2018)

STYRET I NORSK OPERASANGERFORBUNDS HJELPEKASSE / KIRSTEN FLAGSTADS FOND
Karin Trelease, styreleder (på valg i 2017)
Per Vollestad, styremedlem (på valg i 2018)
Toril Carlsen, styremedlem (på valg i 2019)
Ingeborg Brekke, varamedlem (på valg i 2017)
Inger Lise Øirås, varamedlem (på valg i 2017)

7) Valg av valgkomité for neste år.
Tore Walmsnæss ble gjenvalgt og styret i NOSF fikk i oppdrag å finne en ny kandidat, fortrinnsvis med tilknytning til Den Norske Opera & Ballett.

Referent: David Fielder

Årsberetning

Styrets leder ønsker at årsberetninger heretter skal følge regnskapsår, og ikke i perioden mellom generalforsamlinger. Forrige årsberetning gjaldt frem til generalforsamlingen i 2015. Følgende forslag til årsmelding (se årsberetning 2015) gjelder dermed for perioden 19.04.2015 til 31.12.2015.

Styresammensetning og aktiviteter i 2015

Styret har i perioden bestått av:
- Ketil Hugaas, leder
- Mette Bjærang Pedersen, kasserer
- David Fielder, sekretær
- Tor Fagerland, styremedlem
- Tore Walmsnæss, varamedlem
- Njål Sparbo, varamedlem

Styret har i perioden forsøkt å revitalisere forbundet til å bli et mere aktivt talerør for sine medlemmer. Vi har videre forsøkt å øke vår tilstedeværelse ved å realisere noe av vår egenkapital med tanke på tiltak som på sikt kan sette Operasangerforbundet enda sterkere på dagsorden.

Våre medlemmer har etterlyst flere muligheter til å kunne vise seg fram for potensielle produsenter og agenturer. Dette har vært ett av styrets primære oppgaver i perioden. Vi vurderer derfor et større arrangement på våren 2016.

Medlemsregisteret er under stadig vedlikehold. Styret mener nå å ha et korrekt bilde av medlemsmassen. Vi takker for verdifull hjelp fra medlemmer til å løse en og annen «gåte».

Økonomien til Operasangerforbundet er solid, men dog ikke robust. Styret må kunne se på tiltak som sikrer likviditet og økonomisk grunnlag. Dette vil i sin tur komme medlemmene til gode gjennom økte aktiviteter og tilbud.

Scenekortene har som sedvanlig blitt utsendt. Oversikten fra NTO (kortutsteder) er ikke ajour og det har, i likhet med ovenstående, vært en del ekstra arbeid for å få fram riktig informasjon. Nytt av året er at Scenekortet også kan lastes ned som en applikasjon til de enkelte medlemmers mobiltelefon (Scenekortet-lanseres-som-webkort). Vi tror at dette på litt sikt vil avhjelpe en god del av styrets arbeide på dette punktet.

Takket være uvurderlig innsats fra Mette Bjærang Pedersen og Njål Sparbo er vi nå sterkere tilstede både på Facebook https://www.facebook.com/NorskOperasangerforbund og på vår hjemmeside www.norskoperasangerforbund.no.

Det rettes en stor takk til styrets medlemmer for den innsatsen som er gjort i perioden. Likeså sender vi en hilsen og takk til våre kolleger i Hjelpekassen som med stor interesse har fulgt og oppmuntret vårt arbeide.

Styremøter
Det har vært avholdt 6 styremøter. I tillegg har det tidvis vært hyppige telefonmøter i arbeidsutvalget.

Arbeidsmiljø
Norsk Operasangerforbund har ikk hatt fast ansatte i regnskapsåret.

Representasjon
Det har vært tildelt blomster ved store merkedager for våre medlemmer. Vi var representert ved tidl. forbundsleder Jostein Eriksens bisettelse i Haslum krematorium den 29.12.2015.

Økonomi og medlemsmasse
Pr. 01.01.2015 hadde Norsk Operasangerforbund en egenkapital på NOK 30.255,98.
Det henvises for øvrig til framlagt regnskap for perioden.
Disposisjon av forbundets resultat: Årets underskudd, kr. -266,20 belastes egenkapital.

Fortsatt drift
Forutsetningene om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.
Pr. 02.05.2016 var det 281 medlemmer i forbundet.

Likestilling
Valgkomiteen ble bedt om å inkludere kvinner til neste valg. Styret består av tre menn og en kvinne. Begge varamedlemmer er menn.

Ytre miljø
Norsk Operasangerforbund har ingen virksomhet som påvirker det ytre miljø.

For styret

Ketil Hugaas
leder

Tilbake til index