logo Norsk Oprasangerforbund

 

GENERALFORSAMLING 2015

Organisasjonsnummer 971 285 494

Årsmøte

TID: 19.5.2015 klokka 16.30
STED: møterommet "AIDA" i Den Norske Opera & Ballett

SAKSLISTE
1) Konstituering / Godkjenning av innkalling / Valg av møteleder og referent
2) Styrets årsmelding
3) Årsregnskap hovedkassen 2014 m/revisjonsberetning
4) Årsregnskap hjelpekassen 2014
5) Valg
6) Eventuelt

Referat

Tilstedeværende:
Espen Langvik (styreleder), Mette Bjærang Pedersen (kasserer), David Fielde, (sekretær), Njål Sparbo (varamedlem), Karin Trelease (styreleder i Hjelpekassen), Ingeborg Marie Brekke (kasserer i Hjelpekassen), Ketil Hugaas, Tore Walmsnæss, Tor Fagerland.

1) Espen hilser velkommen. Innkalling blir godkjent og det vedtas at Espen er møteleder og David er referent.

2) Styrets årsmelding for 2015 blir tatt til etterretning.
(Fotnote 1)

3) Årsregnskap NOSF 2015 blir tatt til etterretning.
(Fotnote 2)

4) Årsregnskap og Årsberetning fra Hjelpekassen, ved Ingeborg, blir tatt til etterretning.
(Fotnote 3 og 4)

5) Valg.

Ketil Hugaas innstilles som ny styreleder for NOSF og Tor Fagerland innstilles som nytt styremedlem i NOSF. Begge velges ved akklamasjon.
Mette fortsetter som styremedlem, men vil gi videre vervet som kasserer. (Dette blir behandlet ved førstkommende styremøte, 10.6.15).
Njål forsetter som varamedlem og David fortsetter som sekreter.
Tore Walmsnæss velges som nytt varamedlem ved akklamasjon.
Espen og Tore velges til valgkomité innfor det kommende valget av ny styreleder for Hjelpekassen, og andre verv, ved akklamasjon.
Per Vollestad velges, etter eget ønske, som ny sekreter for Hjelpekassen ved akklamasjon.
Ingeborg går over til å bli varamedlem av styret i Hjelpekassen.
(Fotnote 5, 6 og 7)

6) Eventuelt. Mette informerer om vanskelighetene rundt de tradisjonelle blomstergavene fra NOSF. Hon foreslår at disse pengene kan brukes til et stipend. Styret tar opp dette ved første anledning og kommer etter det med innspill til Hjelpekassen.

Det fremmes et forslag til at hjemmesiden til NOSF skal kreve innlogging, som kun gir tilgang til denne til medlemmer som betalt kontingent. På denne måten ville det være enklere å holde oversikt over aktive medlemmer. Forslaget blir diskutert uten konklusjon.
Ketil takker for tilliten og takker Espen for innsatsen de   siste to årene.
Tor takker Ingeborg for innsatsen som sekreter for Hjelpekassen de siste 25 årene.

Fotnoter:

  1. Mette skal ta med oversikten over trafikken på NOSFs facebook-side til neste generalforsamling.

  2. Mette informerer om den nye innbetalingsordningen av kontingent, som innebærer at medlemmene betaler for to år fremover, for å underlette jobben med å vurdere hvem som er berettiget scenekort. Styret skal gå igjennom listen over hvem som har betalt hva, og skape full oversikt. Det informeres også om at det har kommet mange nye medlemmer. De fleste er nyutdannede operasangere.

  3. Njål spør om det foreligger mulighet for NOSF å søke Norsk Tipping om grasrot-middel, ettersom at Hjelpekassen betaler ca. 4500 til Lotteri og stiftelsestilsynet i året. Det tas til etterretning.

  4. Mette spør om muligheten for å få støtte til forskning fra Hjelpekassen. Det diskuteres rundt bordet om hvordan det skulle kunne la seg gjøres. Det tas til etterretning av styret i Hjelpekassen.

  5. Det kommer innspill om prosedyrer rundt forandring av vedtekter i NOSF. Dette skal undersøkes nærmere av styret. Til neste generalforsamling skal de foreliggende vedtektene i NOSF klargjøres og vurderes.

  6. Spørsmål om størrelsen på kontingenten til NOSF kommer opp. Dette skal vurderes på nytt av styret ved neste anledning.

  7. Det foreslåes og enes om at, fra nå av skal alltid varamedlemmene i styret bli innkalt til alle styremøter.

Styret 2015-2016

Ketil Hugaas, styreleder (på valg i 2017)
David Fielder, sekretær (på valg i 2016)
Tor Fagerland, kasserer (på valg i 2017)
Mette Bjærang Pedersen, styremedlem (på valg i 2016)
Njål Sparbo, varamedlem (på valg i 2016)

Valgkomité:

Espen Langvik (på valg i 2016)
Tore Walmsnæss (på valg i 2016)

Årsberetning

Styresammensetning og aktiviteter i 2014
Styret har i perioden bestått av:
Espen Langvik, leder
Mette Bjærang Pedersen, kasserer
David Fielder, styremedlem
Njål Sparbo, varamedlem

Aktiviteten i Norsk Operasangerforbund har vært på et minimum. Det har blitt avholdt tre styremøter i forbindelse med utsendingen av Scenekortene. I tillegg har det blitt kommunisert pr. telefon og epost.

Arbeidet med å oppdatere medlemsregisteret har pågått gjennom året. Det er fremdeles mangler i registeret, men ved hjel av innspill fra medlemmene, begynner det nå å gå seg til. Det er blitt distribuert ut Scenekort til de medlemmer som skal ha dette. Også denne distribueringslisten er mangelfull, men for hvert år blir den stadig mer korrekt. Også dette etter innspill fra medlemmer, som desverre ikke har fått sitt scenekort.

Det har blitt opprettet hjemmesider for Operasangerforbundet og for Hjelpekassen, med tilhørende epostadresser. Dette arbeidet er det Njål Sparbo som har stått for. Det gjenstår fremdeles et stykke arbeid å fylle disse sidene med innhold. Mette Bjærang Pedersen holder forbundets Facebookgruppe aktiv, og det blir postet en god del informasjon der som våre medlemmer kan ha glede av. Vi anbefaler å gå inn på dene siden. Siden er offentlig, og man behøver ikke være medlem av facebook for å se innholdet på siden. Spørsmål om disse tingene kan rettes til post@norskoperasangerforbund.no Jeg vil gjerne få i denne årsmeldingen få rette en stor takk til både Njål og Mette for dette arbeidet, og spesielt til Mette. Gjennom facebooksiden har NOSF vært synlige gjennom hele året, og det et stort arbeid som ligger bak dette.

Norsk Operasangerforbunds leder har, gjennom sitt verv som tillitsvalgt for solistene i Operaen, deltatt i forhandlinger om pensjon gjennom det siste året. Ennå har ikke turen kommet til oss som har lovfestet pensjon i Operapensjonsloven, men det vil komme endringer i denne i tiden som kommer. Hvor stort omfanget vil bli er ennå ikke klart, og det vil være nødvendig med en lovendring i Stortinget. Leder er i dialog med leder for MFO, Hans Ole Rian, igjennom denne prosessen, for å sikre solsitenes syn og behov. Årets pensjonsoppgjør for resten av orkester- og teaterfeltet vil være tonegivende for hvordan vår egen avtale vil komme til å se ut.

Økonomi og medlemsmasse
Pr. 1/1 - 14 hadde Norsk Operasangerforbund en egenkapital på NOK 9288,88
Pr. 3/5 - 15 er det 202 medlemmer i forbundet.

For styret
Espen Langvik
Leder

Tilbake til index